Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Obchodní podmínky

V platnost vstupují nové podmínky pro internetové obchody od 1.1.2014

-V okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky, tedy nikoli například až po potvrzení objednávky, které je mj. povinné.

-Náklady na vracení zboží (poštovné): Při nepřevzetí zásilky hradí dopravné kupující.Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v www.boppe.cz internetovém obchodě

Kupující uzavřením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závaz

Objednávka zboží:

Zboží na stránkách www.boppe.cz je standardní zboží dodávané výrobcem nebo dodavatelem pro ČR. Prodejce nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Objednávkou se rozumí výběr zboží zákazníkem, řádné vyplnění objednávkového formuláře a odeslání objednávky. Odeslaná objednávka zboží se považuje za kupní smlouvu. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Dodání a zaslání zboží:

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se zboží považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, jeho objemu a váhy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Platební podmínky:

Zákazník uhradí cenu zboží takto: Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v hotovosti nebo platební kartou v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem zálohové faktury, který platbu identifikuje, nebo předfakturou. Na zakázkovou výrobu, atypické výrobky, je vystavena zálohová faktura, která je při konečné fakturaci odečtena z konečné faktury.

Převzetí zboží:

Zákazník je povinen zkontrolovat a prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo nabídnuta sleva. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží:

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14ti kalendářních dnů od výzvy k odběru zboží.


Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady:


Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace:

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace:

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Ochrana osobních údajů:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků z registračího formuláře.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Menu

Nastavení

Vytvoření účtu pro ulozění oblíbených položek.

Přihlásit se

Vytvořte bezplatný účet pro použití seznamů přání.

Přihlásit se